Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATELBUD

Profesjonalne usługi elektryczne

Languages: PL EN

Projekt badawczy

Bydgoszcz, dnia 16.12.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy: Zamówienia na opracowanie przez jednostkę naukową usługi prowadzącej do zniwelowania nadmiaru ołowiu znajdujących się na strzelnicach funkcjonujących na wolnym powietrzu

 

 1. Zamawiający:

 

PW Atelbud Andrzej Tyma

ul. Ks. Józefa Schulza 9

85-315 Bydgoszcz

NIP: 9531021181

Regon: 091192081

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez jednostkę naukową usługi prowadzącej do określenia zawartości metali ciężkich w glebach, w tym głównie ołowiu znajdujących się na strzelnicy funkcjonującej na wolnym powietrzu oraz opracowanie projektu remediacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”, a dotyczących projektu pt. „Ocena zanieczyszczenia i oddziaływania na środowisko oraz projekt remediacji gruntów strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Łącku k. Pakości”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie badań i prac w zakresie:

a) Prace terenowe obejmujące wyznaczenie punktów poboru próbek, wyznaczenie i wykonanie odkrywek glebowych i pobór próbek materiału glebowego i roślinnego,

b) Badania pozyskanych próbek glebowych oraz roślinnych (badania podstawowe oraz oznaczenie zawartości całkowitej i form mobilnych metali ciężkich),

c) Interpretacja wyników, ocena zagrożenia na środowisko, opracowanie metod remediacji terenu.

 

Kod CPV: 45112330-7

 

Czas na realizację przedstawionego zakresu badań wynosi maksymalnie 18 miesięcy.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (ograniczenie związane z zasadami naboru w ramach Poddziałania 2.3.2 PO IR):
 • ·           jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

1)               podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

2)               jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572)

3)               instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);

4)               międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)               Polska Akademia Umiejętności;

6)               inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

 

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359).

 

 1. Sposób przygotowania oferty

 

Oferta musi zawierać:

-                   Pieczątkę firmową oferenta

-                   Datę sporządzenia oferty

-                   Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP

-                   Osobę do kontaktu w sprawie oferty

-                   Wykaz dotychczasowych badań oferenta o podobnym charakterze

-                   Wykaz kadry naukowej przewidzianej do realizacji zamówienia

-                   Wykaz posiadanej aparatury przewidzianej do realizacji zamówienia

-                   Cenę netto za wykonanie całego zamówienia

-                   Cenę netto za następujące elementy zamówienia:

a) Prace terenowe

b) Analizy podstawowe materiału glebowego

c) Analiza zawartości metali ciężkich w materiale glebowym (zawartość całkowita i formy mobilne)

d) Analiza zawartości metali ciężkich w materiale roślinnym

e) Interpretacja i opracowanie wyników badań

-                   Czytelny podpis oferenta

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert
  1. ofertę należy przesłać:

-                   pocztą elektroniczną na adres: atelbud@atelbud.pl

  1. Ostateczny termin składania ofert upływa 24.12.2015 roku, o godz. 16.00
  2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.12.2015 roku (do końca dnia)
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę
  4. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty

 

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:

-         ceny wykonania zamówienia – 100%

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

9. Zmiany umowy

Zmiany umowy mogą dotyczyć:

- terminów realizacji zdania;

- wydatków na poszczególne zadania;

- zakresu realizowanych zadań;

- innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.

Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

 

10. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy wskazany jako adres do kontaktu / składania ofert nie później, niż 24 godziny przed terminem składania ofert.

 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 24.12.2015 r.

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania ofertowego

 

1. Dane zamawiającego:

PW Atelbud Andrzej Tyma

ul. Ks. Józefa Schulza 9

85-315 Bydgoszcz

NIP: 9531021181

Regon: 091192081

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez jednostkę naukową usługi prowadzącej do określenia zawartości metali ciężkich w glebach, w tym głównie ołowiu znajdujących się na strzelnicy funkcjonującej na wolnym powietrzu oraz opracowanie projektu remediacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”, a dotyczących projektu pt. „Ocena zanieczyszczenia i oddziaływania na środowisko oraz projekt remediacji gruntów strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Łącku k. Pakości”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie badań i prac w zakresie:

a) Prace terenowe obejmujące wyznaczenie punktów poboru próbek, wyznaczenie i wykonanie odkrywek glebowych i pobór próbek materiału glebowego i roślinnego,

b) Badania pozyskanych próbek glebowych oraz roślinnych (badania podstawowe oraz oznaczenie zawartości całkowitej i form mobilnych metali ciężkich),

c) Interpretacja wyników, ocena zagrożenia na środowisko, opracowanie metod remediacji terenu.

3. Przebieg procedury zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą elektroniczną dnia 16.12.2015 r. do następujących jednostek naukowych:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii;

3. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.

Oprócz tego zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej firmy.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe udzieliły trzy uczelnie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (złożona została oferta w dniu 21.12.2015 r.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (odpowiedź negatywna w dniu 22.12.2015 r.) oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (odpowiedź negatywna w dniu 18.12.2015 r.).

Koszt „Wyznaczenie punktów poboru próbek, wyznaczenie i wykonanie odkrywek glebowych i pobór materiału roślinnego” został wyceniony na kwotę 7 050 zł netto. Koszt „Badania podstawowe oraz oznaczenie zawartości całkowitej i form mobilnych metali ciężkich” wyceniony został na kwotę 173 500 zł netto. Koszt „Opracowanie metod lub metody remediacji terenów strzelnic na wolnym powietrzu” wyceniony został na kwotę 100 000 zł netto.

4. Wybór wykonawcy:

W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji projektu pn. „Ocena oddziaływania na środowisko oraz projekt remediacji strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Łącku k. Pakości” została wyłoniona następująca jednostka naukowa: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii. Wybór został dokonany na podstawie ustalonego kryterium, tj. 100% ceny. Przedmiot wybranej oferty jest tożsamy z przedmiotem zapytania ofertowego oraz zakresem wniosku o dofinansowanie.

Wybrany do realizacji projektu podmiot nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Wybrany podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. „Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (ograniczenie związane z zasadami naboru w ramach Poddziałania 2.3.2 PO IR):

4.            Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (ograniczenie związane z zasadami naboru w ramach Poddziałania 2.3.2 PO IR):

jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

1)    podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

2)    jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn zm.);

3)    instytuty badawcze;

4)    międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)    Polska Akademia Umiejętności;

6)    inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014;

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki

 

 

Współpraca

[Gallery not found]